SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Egzamin 8-klasisty z języka angielskiego

Zdaj egzamin 8-klasisty! W szkole YouEnglish powtórzymy z Tobą gramatykę, słownictwo, popracujemy też nad pisaniem. Wszystko pod kątem egzaminu na koniec 8 klasy, przystąpisz do egzaminu pewnie i z podniesionym czołem.

24 spo­tka­nia x 90 minut
Gru­pa:4–6 osób
Jak czę­sto: 1 x ty­dzień, środy 16:00–17:30
Ter­min: 18.09.2019–25.03.2020
Ce­na:1680 PLN /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/