SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Egzamin wstępny z języka angielskiego do klasy IB

Kurs  dla uczniów 8-klasy szkoły podstawowej, któ­rzy planują zdać egzaminy do liceów z klasami przygotowującymi do matury międzynarodowej.

Gru­pa: 2–4 osoby
Jak czę­sto: 2x ty­dzień, pon / śr 15:00-16:00

Czas trwania: 2 semestry
Ter­min: 09.09.2019–30.06.2020
Ce­na: 2660 PLN /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j