Full Intensity – English Crash Course in Wrocław

Intensive language courses by YouEnglish. Find out more about Full In­te­­n­si­­­ty crash course.

Są to szyte na miarę intensywne kursy językowe (nie tylko angielskiego) z co­dzien­nym pa­kie­tem lek­cji, prze­zna­czo­ne dla studentów indywidualnych. W pakiecie planujemy 3, 4 lub 5 dni nauki. Dzienne minimum to 4 lekcje po 45 minut.

Full Intensity is tailor-made, high impact intensive language training, which includes a package of classes designed for individual students. Your package may include 3, 4 or 5 days of training, and your daily minimal number of classes is 4 x 45minutes.

Who is it for: an intensive language training (Full In­ten­si­ty) is a good idea for students who:

 • czu­­ją się za­­blo­­ko­­wa­­ne i chcą po­­czuć swo­­bo­­dę mó­­wie­­nia – w pra­­cy lub na co dzień,
 • feel blocked and want to relax while speaking at work or in everyday situations
 • chcą bły­­ska­­wi­cz­nie roz­­wią­­zać ko­n­kre­t­ny pro­­blem ję­­zy­­ko­­wy (np. upo­­rzą­d­ko­­wać cza­­sy gra­­ma­­ty­cz­ne, do­­pra­­co­­wać try­­by wa­­ru­n­ko­­we, uru­­cho­­mić Pre­­sent Pe­r­fect, opa­­no­­wać phra­­sal verbs, lub przy­­swo­­ić okre­­ślo­­ny za­­kres sło­w­ni­c­twa),
 • must quickly solve a specific language problem (e.g. sort out some grammar issues, or learn specific vocabulary)
 • must urgently prepare for an important business event, such as a meeting, negotiation, conference, tyradę show, presentation, or any other public address
 • dla osób o wy­so­kiej mo­ty­wa­cji i na­sta­wie­niu na cel i natychmia­sto­we efekty.
 • are impatient, highly motivate, ambitious and goal-oriented

Level: all levels

Prices of Full Intensity courses held in Wroclaw Sky Tower – or online – depend on the number of classes in your chosen package, a minimum being 20 x 45 minutes. 

 • A 20-lesson package – 2500 PLN
 • A 30-lesson package – 2500 PLN
 • A 40-lesson package – 4500 PLN

The price includes: putting together your individual learning programs, learning materials, full flexibility in planning your classes, a glas of wine biegowe conversation practice, good fun in class. 

If you wish to study with us in Wroclaw, our prices do not include accommodation and travel expenses.

„Full Intensity” – a course elaborated by YouEnglish

Chcesz się szybko ‚rozgadać’ po angielsku? Być może intensywny kurs angielskiego YouEnglish jest właśnie dla Ciebie. Do you want to get going in English as soon as possible? Perhaps our Full Intensity is just what you need.

Full Intensity to intensywne kursy angielskiego, które są krótkie, szybkie, dynamiczne i na temat.

Full Intensity courses are short, fast, dynamic and to the point.

W dorosłym życiu nauka angielskiego przez długie lata zwyczajnie nie ma sensu. Być może z jedynym wyjątkiem – jeśli języki obce to Twoja pasja.

In adult life learning English for many long years simply makes no sense… with maybe just one exception, -when learning g foreign languages happens to be your passion.

Angielski to łatwy język o prostej, przewidywalnej i intuicyjnej gramatyce. Nie ma w nim ani koniugacji, ani deklinacji, wystarczy kilka czasów, garść czasowników i zwrotów, i w zasadzie bardzo szybko możemy rozmawiać na absolutnie każdy temat.

English is an easy language, with a simple, predictable and intuitive grammar. It has no conjugation nor declination, all you need is a few tenses, a handful of terms and expressions, and in fact you can start speaking in no time.

Taki podstawowy cel można osiągnąć w stosunkowo krótkim czasie.

This very basic goal can be achieved very quickly.

Full Intensity for Adult Learners. Check out our concept.

W dorosłym życiu raczej rzadko mamy czas na regularne lekcje czy odrabianie zadań domowych. Poza tym wielu ludzi szczerze nie znosi szkoły, którą kojarzą ze stresem, nudą i kuciem po nocach. To dla nas raczej zrozumiałe.

In adult life we hardly ever have time for homework and studying for ever. What’s more, many grown-ups detest school and see it as a source of stress, boredom and torture.

Wychodząc naprzeciw naszym studentom, staramy się uczyć bez niepotrzebnych szkolnych skojarzeń. Dlatego stworzyliśmy autorski intensywny kurs angielskiego – „Full intensity”.

That’s why, we have created Full Intensity, our concept programme to try and depart from the discouraging stereotype of learning a foreign language.

Mamy swój sposób na gramatykę angielską, nikt nie każe Ci robić notatek, ani kupować podręczników, zadanie domowe pojawia się tylko na życzenie, powtórki materiału robimy wspólnie. Nie odpytujemy, nie stresujemy, pomagamy w nauce. Wszystko dzieje się podczas lekcji, po zajęciach możesz zając się tym czym chcesz.

Don’t worry, you will not be told to take notes, buy books or do homework – unless you specifically ask for it and then do it. Review of previous material is done together with the teacher, students don’t get tested nor pressured, instead they get all our support in achieving their goals. Whatever you are supposed to do will be done in class with your teacher, after school you can do whatever you want.

My, dorośli zazwyczaj naprawdę bierzemy się do roboty dopiero wtedy, kiedy pojawia się językowa sytuacja bez wyjścia: awans, zagraniczna delegacja, przemówienie lub prezentacja na forum publicznym, job interview itd. Zazwyczaj towarzyszy im panika typu ‚nie dam rady’, co, rzecz jasna, jeszcze bardziej nasila stres. Stres zaś blokuje  jeszcze bardziej, wiec bardzo trudno nam złapać kontrolę nad sytuacją.

Lets’ s face it: as adults we usually get down to work and start studying the language only when there’s absolutely no other choice. A sudden promotion, business trip, a speech or presentation to an audience, an important job interview, etc. Usually panic accompanies such situations, we tend to think it’s too much, we we will never cope, which, of course makes it even more stressful. More stress blocks you even more, and in this vicious circle it really becomes a challenge to have it all under control.

W takim przypadku dobrze jest postawić na intensywność nauki języka angielskiego. Wybierz intensywny kurs językowy, który zajmie Ci tylko kilka dni, i w tym czasie SOLIDNIE opanuj zaplanowany materiał.

In this situation, it’s good to go for intensity of learning. Take a few days off, and REALLY learn what you REALLY need. Your goal should be specific and short-term, and your Full Intensity training will address it immediately. The number of classes is up to you, and your program will be put together in close cooperation with you.

Cel powinien być do­raź­ny i konkretny. Podczas „Full Intensity” sku­pia­my się tym pro­ble­mie, któ­ry trze­ba roz­wią­zać na­tych­miast. Licz­ba lek­cji za­le­ży od Cie­bie, pro­gram kur­su jest usta­la­ny wspólnie.

UWAGA, W WEEKENDY TAKŻE UCZYMY! Je­śli je­steś zbyt za­bie­gany w ty­go­dniu, za­pla­nuj intensywny kurs angielskiego w weekendy.  To nic, je­śli pla­nu­jesz wie­czor­ne wyj­ście lub ro­dzin­ne śnia­da­nie – na­ukę mo­żesz za­czy­nać o do­wol­nej po­rze po­ran­ka.

PLEASE NOTE, WE ALSO TEACH AT WEEKENDS! If you are too busy during the week, you can plan your intensive course at weekends only. Don’t worry if you happen to have an evening event or a family breakfast – in the morning you can start anytime you want.

Intensive English courses for students who don’t live in Wrocław

Jeśli nie jesteś z Wrocławia, przyjedź tu do nas na kilka dni i poznaj nasz autorski kurs intensywnego angielskiego „Full Intensity”.

If you are not from Wroclaw, why don’t you come over for a few days and take the Full Intensity course in our school in Sky Tower, the highest building in Wroclaw.

Studentom spo­za Wro­cła­wia ofe­ru­je­my moż­li­wość za­kwa­te­ro­wa­nia w apar­ta­men­tach Sky To­wer na spe­cjal­nych wa­run­kach ce­no­wych.

If you choose to stay in Sky Tower Apartments during your course, we will help you negotiate better proces on your accommodation.

Ofe­ru­je­my tak­że po­moc w or­ga­ni­za­cji cza­su wol­ne­go po za­ję­ciach (re­zer­wa­cja bi­le­tów na wy­da­rze­nia kul­tu­ral­ne, wy­ciecz­ka po mie­ście w to­wa­rzy­stwie prze­wod­ni­ka, re­zer­wa­cja sto­li­ków w re­stau­ra­cji).

We also offer to help you organize your free time – book tickets, plan a guided tour of the city, book a table in your chosen restaurant.

Lub też…

Or…

Wykorzystaj możliwości, jakie daje internet i zaplanuj intensywny kurs angielskiego online – ucz się nie wychodząc z domu.

Take advantage of the current situation and plan an intensive English training online. Study from home and from your sofa.

Pandemia dowiodła, że intensywna nauka angielskiego online jest także bardzo skuteczna. Poza tym taka opcja ma kilka istotnych zalet:

Pandemics has shown us that studying English online can be very effective. This option has a few important aspects:

 1. Nie ma znaczenia skąd jesteś i gdzie mieszkasz. Nasi obecni studenci to osoby z całej Polski i Europy – Norwegii, UK, Francji i Monako.
 2. It doesn’t matter where you are from. Our students come from all parts of Poland and Europe – Norway, UK, France or Monaco.
 3. Dzienny pakiet lekcji można podzielić na mniejsze porcje i zaplanować dłuższe przerwy. Dzięki temu unikniesz zmęczenia i przetrenowania.
 4. Daily package of classed can be split into smaller units, and longer breaks can be scheduled. This way you will avoid fatigue and overdoing it.
 5. Intensywny kurs językowy online jest zdecydowanie tańszy….
 6. It works out cheaper if you go for Full Intensity online….  


Zapraszamy!