Individual Polish Lessons

Kur­sy cał­ko­wi­cie kro­jo­ne we­dług Two­ich po­trzeb. Wspól­nie usta­la­my ce­le i za­kres ma­te­ria­łu oraz czas szko­le­nia, częstotliwość i licz­bę spo­tkań. W ce­nie kur­su du­ża ela­stycz­ność w prze­kła­da­niu za­jęć, uczy­my tak­że w week­en­dy. Je­że­li czu­jesz, że wy­koń­czy­ły Cię różne me­to­dy nauczania – czas na na­s. Wy­bierz swój pa­kiet lek­cji i mów po polsku.

Ce­na jed­nej lek­cji 45 mi­nut – od 85 zł. Minimalna ilość lekcji w pakiecie – 60.
(Nie mu­sisz ku­po­wać pod­ręcz­ni­ka)