Wrocław, SKY TOWER, floor 44,

Full Intensity English Crash Course

Short, fast and intensive. Kurs Full In­te­­n­si­­­ty - our own concept - includes a daily package of classes designed for individual students. 3, 4, or 5 days of learning, minimum 4 lessons a day. The goal is clearly defined - we focus on a specific problem which calls for solving immediately. The number of lessons, as well as the content of your classes depend on you. During the day of learning, you can have lunch with your teacher and keep conversing in English.

ATTENTION, WEEKENDS ARE POSIIBLE, TOO! If you are too busy on weekdays, plan your classes for the weekend. Don't worry if you have an evening event ahead - we will start whenever you are ready. 

Full Intensity is an effective tool for those who

  • feel blocked and dream of confidence
  • want to instantly solve a linguistic problem (e.g. sort out your tenses, polish your conditionals, etc.)
  • w kró­t­kim cza­­sie mu­­szą przy­­go­­to­­wać się do spo­­t­ka­­nia, ne­­go­­cja­­cji, ko­n­fe­­re­n­cji, pre­­ze­n­ta­­cji, ta­r­gów lub in­­ne­­go ro­­dza­­ju wy­­stą­­pie­­nia

Ję­­zy­­ki: an­giel­ski, pol­ski, fran­cu­ski, ro­syj­ski i hisz­pań­ski  – wszyst­kie po­zio­my za­awan­so­wa­nia

Dla ko­­go: dla osób o wy­so­kiej mo­ty­wa­cji i na­sta­wie­niu na cel i na­tych­mia­sto­we efek­ty

Ofe­r­ta dla stu­­de­n­tów spo­­za Wro­­cła­­wia:

Stu­den­tom spo­za Wro­cła­wia ofe­ru­je­my moż­li­wość za­kwa­te­ro­wa­nia w apar­ta­men­tach Sky To­wer na spe­cjal­nych wa­run­kach ce­no­wych (10% ta­niej w sto­sun­ku do cen­ni­ka). Sz­cze­gó­ły na stro­nie http://a­­pa­r­ta­­me­n­ty­­sky­­to­­wer.pl/a­­pa­r­ta­­me­n­ty­­-na­­-wy­­na­­je­­m/. Ofe­ru­je­my tak­że po­moc w or­ga­ni­za­cji cza­su wol­ne­go po za­ję­ciach (re­zer­wa­cja bi­le­tów na wy­da­rze­nia kul­tu­ral­ne, wy­ciecz­ka po mie­ście w to­wa­rzy­stwie prze­wod­ni­ka, re­zer­wa­cja sto­li­ków w re­stau­ra­cji)

Ce­ny Fu­lI In­ten­si­ty:   uza­leż­nio­ne od ilo­ści lek­cji w wy­ku­pio­nym pa­kie­cie

Pa­kiet 20 lek­cji – 3000 PLN

Pa­kiet 30 lek­cji – 4000 PLN

Pa­kiet 40 lek­cji – 5000 PLN

W ce­nie: ela­stycz­ność w usta­la­niu gra­fi­ku, opra­co­wa­nie za­kre­su szko­le­nia, ma­te­ria­ły do na­uki. Ce­na kur­su nie obej­mu­je za­kwa­te­ro­wa­nia i do­jaz­du.