Polish for Foreigners Online Now

You have tried to learn Polish but it never worked out? Scared of Polish grammar? Don’t worry, we’ll take care of it. No matter where you are from, with YouPolish you will finally get to speak not. You can study alone (and do your own, tailor-made course completely adjusted to your schedule), or you can work in a group. 

Range of YouPolish courses: 

Get Started with a Polish Weekend Crash Course

It’s a course for real beginners with hardly any grammar at all. You will be learning by practicing a very basic set of everyday expressions which you will definitely hear around. 

It is a really good idea to start from an earthquake – our Polish Weekend Crash Course, and then move onto regular classes. During this first weekend, you will very quickly learn all rules of Polish pronunciation and most common polite expressions. You will also practice your reading. This will make a good ground for further progress.  

This course is a big dose of Polish with some elements of actual practice in town – if you happen to study in our city – 4 classes on Friday, Saturday and Sunday. Enroll and start communicating in Polish. 

Kurs „mów więcej po polsku”

Kurs dla tych, którzy już coś umieją. Nauka przez mówienie, gramatyka wprowadzana „tylnymi drzwiami”. 

Lekcje indywidualne języka polskiego

Kur­sy cał­ko­wi­cie tworzone we­dług Two­ich po­trzeb. Wspól­nie ustalamy ce­le i za­kres ma­te­ria­łu, czas szko­le­nia, częstotliwość i licz­bę spo­tkań. W ce­nie kur­su du­ża ela­stycz­ność w prze­kła­da­niu za­jęć, uczy­my tak­że w week­en­dy. Je­że­li czu­jesz, że wy­koń­czy­ły Cię różne me­to­dy nauczania – czas na na­s. Wy­bierz swój pa­kiet lek­cji i mów po polsku.

Minimalna ilość lekcji w pakiecie – 30. Nie mu­sisz ku­po­wać podręcz­ni­ka.

Kursy przygotowujące do egzaminów z polskiego

W naszej szkole przygotujesz się do egzaminów z języka polskiego dla obcokrajowców. Tylko certyfikat z języka polskiego jako obcego jest dokumentem oficjalnie potwierdzającym  znajomość polskiego. 

Taki dokument jest wymagany dla osób starających się o obywatelstwo  polskie /egzamin na poziomie B1/ , osób chcących pracować w służbie zdrowia, służbie cywilnej. Również wyższe uczelnie wymagają od przyszłych studentów znajomości polskiego. W zależności od kierunku studiów jest to egzamin na poziomie B1 lub B2. Do takiego egzaminu przygotowujemy również dzieci i młodzież. 

Egzamin możesz zdać od poziomu A1 do poziomu C2.

Ile punktów trzeba uzyskać żeby zdać egzamin?

Warunkiem zdania egzaminu dla dorosłych jest uzyskanie następujących wyników:

  • na poziomie A1 i A2: co najmniej 50% punktów z części pisemnej egzaminu i 50% punktów z części ustnej egzaminu
  • na poziomie B1: co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu i 50% punktów z części ustnej egzaminu
  • na poziomach B2, C1, C2: co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu i 60% punktów z części ustnej egzaminu.

Egzamin dla dzieci i młodzieży jest zaliczany po uzyskaniu na wszystkich poziomach biegłości językowej (A1, A2, B1, B2) co najmniej 50% punktów z części pisemnej egzaminu i 50% punktów z części ustnej egzaminu.

Speak More Polish Less Grammar

Individual Classes

One 45-minute lesson / 100 PLN

Classes in Pair

One 45-minute lesson / 60 PLN per person

Groups of 3 or 4

One 45-minute lesson / 40 PLN per person

Groups of 5 or 6

One 45-minute lesson / 30 PLN per person