Regulations for the Protection and Processing of Personal Data

 1. Administratorem danych osobowych jest Youenglish sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wiwulskiego 26/4, KRS Nr 0000571711, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych w zakresie:
  • imienia i nazwiska, nazwy, numerów identyfikacyjnych
  • adresu zamieszkania, miejsca prowadzonej działalności
  • adresu poczty elektronicznej, numerów telefonów
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Monika Majerska, e-mail: biuro@youenglish.school
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia kontaktu, przesłania oferty, wykonania umowy oraz obsługi po wykonaniu umowy. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych. Dane będą udostępniane podmiotom współpracującymi z administratorem wyłącznie w celu wykonania umowy oraz wykonania obowiązków ustawowych (np. lektorzy, biuro rachunkowe);
 4. Osoba wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych korzystając z kontaktu bezpośredniego, ze środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub też zawierając umowę;
 5. Udostępnienie danych jest niezbędne do przesłania oferty, do zawarcia umowy, jej wykonania oraz obsługi po jej wykonaniu. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy i jej wykonanie.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas prowadzonej przez Administatora działalności gospodarczej Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.