SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Get Unblocked before the summer vacation

ODBLOKUJ SIĘ to kurs jęzkowy dla osób, któ­re uczy­ły się an­giel­skie­go, ale na­dal bo­ją się mó­wić. Re­gu­lar­ny tre­ning ję­zy­ko­wy. Mó­wie­nie, mó­wie­nie i jesz­cze raz mó­wie­nie.

Pomysł na kurs ODBLOKUJ SIĘ powstał, gdy coraz częściej zgłaszały się do nas osoby, które uczyły się od lat, jednak nadal bały się mówić. Studenci opisują swoje doświadczenia z językiem angielskim w niemal identyczny sposób – uczyli się długo, przerabiali podręczniki i wypełniali ćwiczenia gramatyczne, jednak gdy przychodziło do wykorzystania wiedzy i rozmowy po angielsku, szybko okazywało się, że nie potrafią swobodnie mówić.

W YouEnglish wy­cho­dzi­my z za­ło­że­nia, że żad­na me­to­da na­uki ję­zy­ka ob­ce­go nie jest uni­wer­sal­na i sku­tecz­na dla wszyst­kich. W na­szej szko­le naj­pierw do­kład­nie okre­śla­my po­trze­by i pre­dys­po­zy­cje stu­den­tów, a na­stęp­nie na­rzu­ca­my ta­ki styl i tem­po pra­cy, któ­re po­zwo­lą jak naj­szyb­ciej osią­gnąć za­mie­rzo­ny cel. Po­ma­ga­my się od­blo­ko­wać, bły­ska­wicz­nie prze­sko­czyć po­ziom i na­brać swo­bo­dy w mó­wie­niu. A co najważniejsze, nasze grupy dobieramy sprawdzając poziom i potrzeby studentów.

Pra­cu­ją z nami za­wo­do­wi lin­gwi­ści i pe­da­go­dzy – fi­lo­lo­dzy, tłu­ma­cze, na­uczy­cie­le aka­de­mic­cy – oso­by z  wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem w prze­ka­zy­wa­niu wie­dzy, na­uczy­cie­le z po­wo­ła­nia i za­mi­ło­wa­nia. Wszy­scy ma­my do­sko­na­łe kwa­li­fi­ka­cje, świet­ny kon­takt ze stu­den­ta­mi, wy­pra­co­wa­ne pa­ten­ty na prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy i wła­sny styl pra­cy. Sku­tecz­nie sty­mu­lu­je­my stu­den­tów do wy­sił­ku, po­nie­waż ro­zu­mie­my ich po­trze­by i pre­dys­po­zy­cje. Nie od­pusz­cza­my ani so­bie, ani na­szym uczniom po to, że­by w koń­cu po­czu­li swo­bo­dę mó­wie­nia w ję­zy­ku ob­cym.

ODBLOKUJ SIĘ DO WAKACJI – Wiosna 2019

kurs po­­ra­n­ny 

Po­ziom: pre/in­ter­me­dia­te
38 spo­tkań (90 min)
Gru­pa: 4–6 osób
Jak czę­sto: 2x ty­dzień, wt / czw  11:15–12:45
Ce­na: 2660 PLN   /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/

kurs po­­po­­łu­­d­nio­­wy 

Po­ziom:  pre/in­ter­me­dia­te
38 spo­tkań (90 min)
Gru­pa: 4–6 osób Jak czę­sto: 2x ty­dzień, wt / czw  18:15–19:45
Ce­na: 2660 PLN   /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/

ENG


Get Unblocked before the summer vacation 

A language course in Wrocław for those who are afraid to speak English. A regular language training. Speaking, speaking and even more speaking. 

The GET UNBLOCKED course has been created in response to the needs of those who have been learning for ages without any results. So, if you want to focus on speaking and if you are fed up with boring textbooks and grammar exercises,our course can be right for you.  

You can count on our guidance regarding the choice of sensible materials and effective learning model. Some will be lead by the hand, others – thrown into the deep end. Just like you – we don’t like to waste time, therefore, you will immediately see results. During the training you’ll have the chance to work with a variety of teachers from around the world which will give you confidence to converse with native speakers of English.

Each one of us has been teaching languages for a very long time. We know all the methods and all the techniques but from our experience we also know that no method, not even the best one, is universal or equally effective for everyone. That’s why we create a truly individual learning program with a focus on your specific needs and expectations. Our teachers are mainly Polish, but we also Brits, Americans and Australians. They speak with different accents, come from different cultures but they have one thing in common – they know how to make students learn. We know that the best stimulation for continued effort is the feeling of solid progress. And, if you want success, anything goes.

Get Unblocked before the summer vacation – Spring 2019

Mornings
Level: pre/in­ter­me­dia­te
38 meetings (90 min)
Group: 4–6 people
How often: two times, Tuesday/Thursday 11:15am–12:45pm
Price: 2660 PLN   /Price per person in a group of four/

Evenings
Level: pre/in­ter­me­dia­te
38 meetings (90 min)
Group: 4–6 people
How often: two times, Tuesday/Thursday 6:15pm–7:45pm
Price: 2660 PLN   /Price per person in a group of four/