Intensywne kursy języka polskiego (Crash Courses) Teraz online

Speak More Polish Less Grammar

Crash course 3 dni

Du­ża, ude­rze­nio­wa daw­ka pol­skie­go w kla­sie i ty­le sa­mo prak­ty­ki na mie­ście – w sty­mu­lu­ją­cym to­wa­rzy­stwie na­szych lek­to­rów. Mów po pol­sku i po­zna­waj lu­dzi.