SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Intensywny kurs języka angielskiego (Full Intensity)

Krótko, szybko, intensywnie. Kurs Full In­te­­n­si­­­ty – nasz autorski kurs językowy. Zajęcia z co­dzien­nym pa­kie­tem lek­cji, prze­zna­czo­ne dla stu­den­tów in­dy­wi­du­al­nych. 3, 4 lub 5 dni na­uki ję­zy­ka; mi­ni­mum lek­cje 4 dzien­nie. Cel jest do­raź­ny, sku­pia­my się tyl­ko na kon­kret­nym pro­ble­mie, któ­ry trze­ba roz­wią­zać na­tych­miast. Licz­ba lek­cji za­le­ży od Cie­bie, pro­gram kur­su jest usta­la­ny we współ­pra­cy ze stu­den­tem. Pod­czas szko­le­nia moż­na sko­rzy­stać z opcji co­dzien­ne­go lun­chu w re­­stau­­ra­­cji w to­wa­rzy­stwie lek­to­ra.

UWAGA, WEEKENDY! Je­śli je­steś zbyt za­bie­ga­ny w ty­go­dniu, za­pla­nuj kurs week­en­do­wy.  To nic, je­śli pla­nu­jesz wie­czor­ne wyj­ście lub ro­dzin­ne śnia­da­nie – na­ukę mo­żesz za­czy­nać o do­wol­nej po­rze po­ran­ka. 

Full In­ten­si­ty to sku­tecz­ne na­rzę­dzie dla osób, któ­re:

  • czu­­ją się ‘za­­blo­­ko­­wa­­ne’ i chcą po­­czuć swo­­bo­­dę mó­­wie­­nia – w pra­­cy lub na co dzień
  • chcą bły­­ska­­wi­cz­nie roz­­wią­­zać ko­n­kre­t­ny pro­­blem ję­­zy­­ko­­wy (upo­­rzą­d­ko­­wać cza­­sy gra­­ma­­ty­cz­ne, do­­pra­­co­­wać try­­by wa­­ru­n­ko­­we, uru­­cho­­mić Pre­­sent Pe­r­fect, opa­­no­­wać phra­­sal verbs, lub przy­­swo­­ić okre­­ślo­­ny za­­kres sło­w­ni­c­twa)
  • w kró­t­kim cza­­sie mu­­szą przy­­go­­to­­wać się do spo­­t­ka­­nia, ne­­go­­cja­­cji, ko­n­fe­­re­n­cji, pre­­ze­n­ta­­cji, ta­r­gów lub in­­ne­­go ro­­dza­­ju wy­­stą­­pie­­nia

Ję­­zy­­ki: an­giel­ski, pol­ski, fran­cu­ski, ro­syj­ski i hisz­pań­ski  – wszyst­kie po­zio­my za­awan­so­wa­nia

Dla ko­­go: dla osób o wy­so­kiej mo­ty­wa­cji i na­sta­wie­niu na cel i na­tych­mia­sto­we efek­ty.

Ofe­r­ta dla stu­­de­n­tów spo­­za Wro­­cła­­wia:

Stu­den­tom spo­za Wro­cła­wia ofe­ru­je­my moż­li­wość za­kwa­te­ro­wa­nia w apar­ta­men­tach Sky To­wer na spe­cjal­nych wa­run­kach ce­no­wych (10% ta­niej w sto­sun­ku do cen­ni­ka). Sz­cze­gó­ły na stro­nie http://a­­pa­r­ta­­me­n­ty­­sky­­to­­wer.pl/a­­pa­r­ta­­me­n­ty­­-na­­-wy­­na­­je­­m/. Ofe­ru­je­my tak­że po­moc w or­ga­ni­za­cji cza­su wol­ne­go po za­ję­ciach (re­zer­wa­cja bi­le­tów na wy­da­rze­nia kul­tu­ral­ne, wy­ciecz­ka po mie­ście w to­wa­rzy­stwie prze­wod­ni­ka, re­zer­wa­cja sto­li­ków w re­stau­ra­cji).

Ce­ny Fu­lI In­ten­si­ty:   uza­leż­nio­ne od ilo­ści lek­cji w wy­ku­pio­nym pa­kie­cie

Pa­kiet 20 lek­cji – 3000 PLN

Pa­kiet 30 lek­cji – 4000 PLN

Pa­kiet 40 lek­cji – 5000 PLN

W ce­nie: ela­stycz­ność w usta­la­niu gra­fi­ku, opra­co­wa­nie za­kre­su szko­le­nia, ma­te­ria­ły do na­uki. Ce­na kur­su nie obej­mu­je za­kwa­te­ro­wa­nia i do­jaz­du.