Szybki kurs języka angielskiego Full Intensity

Zaplanuj intensywny kurs angielskiego online. Ucz się nie wychodząc z domu.


Pandemia dowiodła, że intensywna nauka angielskiego online jest także bardzo skuteczna. Ta opcja ma kilka istotnych zalet:
  • Nie ma znaczenia skąd jesteś i gdzie mieszkasz. Nasi obecni studenci to osoby z całej Polski i Europy.
  • Dzienny pakiet lekcji można podzielić na mniejsze porcje i zaplanować dłuższe przerwy. Dzięki temu unikniesz zmęczenia i przetrenowania.
  • UCZYMY TAKŻE W WEEKENDY. Je­śli je­steś zbyt za­bie­gany w ty­go­dniu, za­pla­nuj intensywny kurs angielskiego w weekendy.  To nic, je­śli pla­nu­jesz wie­czor­ne wyj­ście lub ro­dzin­ne śnia­da­nie – na­ukę mo­żesz za­czy­nać o do­wol­nej po­rze po­ran­ka.

Intensywny kurs angielskiego w szkole YouEnglish – jak wyglądają kursy Full In­te­­n­si­­­ty

Są to szyte na miarę intensywne kursy językowe (nie tylko angielskiego) z co­dzien­nym pa­kie­tem lek­cji, prze­zna­czo­ne dla studentów indywidualnych. W pakiecie planujemy 3, 4 lub 5 dni nauki. Dzienne minimum to 4 lekcje po 45 minut.

Dla ko­­go: intensywny kurs języka angielskiego (Full In­ten­si­ty) to dobry pomysł dla osób, któ­re:

  • czu­­ją się za­­blo­­ko­­wa­­ne i chcą po­­czuć swo­­bo­­dę mó­­wie­­nia – w pra­­cy lub na co dzień,
  • chcą bły­­ska­­wi­cz­nie roz­­wią­­zać ko­n­kre­t­ny pro­­blem ję­­zy­­ko­­wy (np. upo­­rzą­d­ko­­wać cza­­sy gra­­ma­­ty­cz­ne, do­­pra­­co­­wać try­­by wa­­ru­n­ko­­we, uru­­cho­­mić Pre­­sent Pe­r­fect, opa­­no­­wać phra­­sal verbs, lub przy­­swo­­ić okre­­ślo­­ny za­­kres sło­w­ni­c­twa),
  • w kró­t­kim cza­­sie mu­­szą przy­­go­­to­­wać się do spo­­t­ka­­nia, ne­gocja­­cji, ko­n­fe­­re­n­cji, pre­­ze­n­ta­­cji, ta­r­gów lub in­­ne­­go ro­­dza­­ju wy­­stą­­pie­­nia w języku angielskim,
  • dla osób o wy­so­kiej mo­ty­wa­cji i na­sta­wie­niu na cel i natychmia­sto­we efekty.

Poziom: wszystkie po­zio­my za­awan­so­wa­nia

Ce­ny intensywnego kursu języka angielskiego „Fu­lI In­ten­si­ty”: uza­leż­nio­ne od ilo­ści lek­cji w wy­ku­pio­nym pa­kie­cie – minimum 30 x 45 minut.

  • Pa­kiet 30 lek­cji – 3750 PLN
  • Pa­kiet 40 lek­cji – 5000 PLN

W ce­nie: ela­stycz­ność w usta­la­niu gra­fi­ku, opra­co­wa­nie programu szko­le­nia i ma­te­ria­łów dla studenta, i dobra zabawa podczas zajęć.

Intensywny kurs angielskiego „Full Intensity”. Oferta YouEnglish

Chcesz się szybko „rozgadać” po angielsku? Być może intensywny kurs angielskiego YouEnglish jest właśnie dla Ciebie.

Full Intensity to intensywne kursy angielskiego, które są krótkie, szybkie, dynamiczne i na temat.

W dorosłym życiu nauka angielskiego przez długie lata zwyczajnie nie ma sensu. Być może z jedynym wyjątkiem – jeśli języki obce to Twoja pasja.

Angielski to łatwy język o prostej, przewidywalnej i intuicyjnej gramatyce. Nie ma w nim ani koniugacji, ani deklinacji, wystarczy kilka czasów, garść czasowników i zwrotów, i w zasadzie bardzo szybko możemy rozmawiać na absolutnie każdy temat.

Taki podstawowy cel można osiągnąć w stosunkowo krótkim czasie.

Intensywny angielski – Full Intensity dla osób dorosłych – koncepcja YouEnglish

W dorosłym życiu raczej rzadko mamy czas na regularne lekcje czy odrabianie zadań domowych. Poza tym wielu ludzi szczerze nie znosi szkoły, która kojarzy się ze stresem, nudą i kuciem po nocach. To dla nas raczej zrozumiałe.

Wychodząc naprzeciw naszym studentom, staramy się uczyć bez niepotrzebnych szkolnych skojarzeń. Dlatego stworzyliśmy autorski intensywny kurs angielskiego – „Full intensity”.

Mamy swój sposób na gramatykę angielską. Nikt nie każe Ci robić notatek, ani kupować podręczników, zadanie domowe pojawia się tylko na życzenie ucznia, powtórki materiału robimy wspólnie. Nie odpytujemy, nie stresujemy, pomagamy w nauce. Wszystko dzieje się podczas lekcji, po zajęciach możesz zająć się tym czym chcesz.

My, dorośli zazwyczaj naprawdę bierzemy się do roboty dopiero wtedy, kiedy pojawia się językowa sytuacja bez wyjścia: awans, zagraniczna delegacja, przemówienie lub prezentacja na forum publicznym, rozmowa o pracę, etc. Zazwyczaj towarzyszy im panika typu „nie dam rady”, co, rzecz jasna, jeszcze bardziej nasila stres. Stres zaś blokuje jeszcze bardziej, wiec bardzo trudno nam złapać kontrolę nad sytuacją.

W takim przypadku dobrze jest postawić na bardziej skoncentrowaną naukę języka angielskiego. Wybierz intensywny kurs językowy, który zajmie Ci tylko kilka dni, i w tym czasie SOLIDNIE opanuj zaplanowany materiał.

Cel powinien być do­raź­ny i konkretny. Podczas kursu „Full Intensity” sku­pia­my się tym pro­ble­mie, któ­ry trze­ba roz­wią­zać na­tych­miast. Licz­ba lek­cji za­le­ży od Cie­bie, pro­gram zajęć jest usta­la­ny wspólnie.

Full Intensity – intensywne kursy angielskiego dla stu­­de­n­tów spo­­za Wrocławia

Jeśli nie jesteś z Wrocławia, przyjedź tu do nas na kilka dni i poznaj nasz autorski kurs intensywnego angielskiego „Full Intensity”.

Studentom spo­za Wro­cła­wia ofe­ru­je­my pomoc w zakwaterowaniu, a także w or­ga­ni­za­cji cza­su wol­ne­go po za­ję­ciach (re­zer­wa­cja bi­le­tów na wy­da­rze­nia kul­tu­ral­ne, wy­ciecz­ka po mie­ście w to­wa­rzy­stwie prze­wod­ni­ka, re­zer­wa­cja sto­li­ków w re­stau­ra­cji).

Ceny nie obej­mu­ją za­kwa­te­ro­wa­nia i do­jaz­du do Wrocławia.


Zapraszamy!