Język angielski dla studentów z Japonii Teraz online

Wiemy, że studenci z Japonii mają bardzo bogate słownictwo i dużo rozumieją, ale boją się mówić i mają problemy z wymową. Dlatego nasz kurs to: DUŻO WYMOWY I DUŻO MÓWIENIA.
Całoroczny kurs dla osób, któ­re uczy­ły się an­giel­skie­go, ale na­dal bo­ją się mó­wić.
Re­gu­lar­ny tre­ning ję­zy­ko­wy. Mó­wie­nie, mó­wie­nie i jesz­cze raz mó­wie­nie.

poranny
80 spo­tkań x 90 minut
Gru­pa: 4–6 osób
Jak czę­sto: 2x ty­dzień, wt / czw  11:15–12:45
Ter­min: 10.09.2019–30.06.2020

popołudniowy
Jak czę­sto: 2x ty­dzień, wt / czw  18:15–19:45
Ter­min: 10.09.2019–30.06.2020
Ce­na: 5600 PLN   /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/

angielski dla studentów z Japonii