SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Język angielski indywidualnie

Kur­sy cał­ko­wi­cie kro­jo­ne we­dług Two­ich po­trzeb. Wspól­nie usta­la­my ce­le i za­kres ma­te­ria­łu oraz czas szko­le­nia, częstotliwość i licz­bę spo­tkań. W ce­nie kur­su du­ża ela­stycz­ność w prze­kła­da­niu za­jęć, uczy­my tak­że w week­en­dy. Je­że­li czu­jesz, że wy­koń­czy­ły Cię różne me­to­dy nauczania – czas na na­szą ko­lej. Wy­bierz swój pa­kiet lek­cji i mówżesz już w koń­cu!

Ce­na jed­nej lek­cji 45 mi­nut – 100 zł. Minimalna ilość lekcji w pakiecie – 60.
(Nie mu­sisz ku­po­wać pod­ręcz­ni­ka)


WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Wy­stą­pie­nia pu­blicz­ne (po­ziom śred­nio­-za­awan­so­wa­ny i wy­żej).

Bo­isz się mó­wić po an­giel­sku przed szer­szym gro­nem? Bez ner­wów, są wśród nas PR-ow­cy, opa­nu­je­my two­je lę­ki, do­sko­na­le przy­go­to­wu­jąc Cię do tar­gów, prze­mó­wień i pre­zen­ta­cji. Wszyst­kie bran­że.

Ce­na 1 lek­cji: 120 zł


KONWERSACJE Z NATIVAMI

KONWERSACJE Z ANDREW I PATRICKIEM (na­­ti­­ve spe­­a­kers of En­glish)

Kon­wer­sa­cje w ję­zy­ku an­giel­skim (po­ziom śred­nio­-za­awan­so­wa­ny i wy­żej).

You do­n’t ne­ed no edu­ca­tion? Być mo­że – ale cza­sem trze­ba po­ga­dać. Przyjdź do Sky­To­wer, po­znaj cie­ka­wych lu­dzi i po­roz­ma­wiaj na wszyst­kie waż­ne dla Cie­bie te­ma­ty.