SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Język polski dla obcokrajowców

Pró­­bo­­wa­­łeś na­­u­czyć się po­l­skie­­go, ale nie wy­­szło? Bo­­isz się po­l­skiej gra­­ma­­ty­­ki? Za­j­mie­­my się tym. Nie­waż­ne skąd je­steś – u nas w koń­cu za­czniesz mó­wić. Mo­żesz pra­co­wać in­dy­wi­du­al­nie (kur­sy szy­te na mia­rę i do­sto­so­wa­ne do Two­je­go gra­fi­ku), lub też w gru­pie.

#zostańwdomu z YouEnglish - kursy językowe online

Angielski, polski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, koreański

Nareszcie możesz uczyć się częściej – rano, popołudniu i wieczorem.

Nowa opcja – lekcje 30-minutowe.

Chcesz do ludzi? Online też możesz uczyć się w grupie.

Teraz taniej - zapłacisz 15% mniej!

YouEnglish – You are the method