SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Kursy intensywne języka polskiego ( Crash Courses )

Crash course 3 dni

Du­ża, ude­rze­nio­wa daw­ka pol­skie­go w kla­sie i ty­le sa­mo prak­ty­ki na mie­ście – w sty­mu­lu­ją­cym to­wa­rzy­stwie na­szych lek­to­rów. Mów po pol­sku i po­zna­waj lu­dzi.

Naj­bliż­sze edy­cje:

Po­­czą­t­ku­­ją­­cy 13–15 wrze­śnia 2019 (dla osób, któ­re NAPRAWDĘ nie mó­wią po pol­sku)

  • Ile to kosz­tu­je?
  • 25 PLN za lek­cję, czy­li 300 PLN za pe­łen kurs
  • PLAN ZAJĘĆ:
  • Pią­tek 17:00–20:15
  • So­bo­ta 10:00–13:15
  • Nie­dzie­la 10:00–13:15