SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Hiszpański

ROZPOCZNIJ NAUKĘ

Kurs  hisz­pań­skie­go dla osób, któ­re ni­gdy  nie  uczy­ły się hisz­pań­skie­go,  lub zna­ją tyl­ko kil­ka słów.  Do Syl­we­stra bę­dziesz już mó­wić.

Po­ziom: po­cząt­ku­ją­cy

40 spo­tkań x 90 minut
Gru­pa: 4–6 osób
Jak czę­sto: 2 x ty­dzień, wt/czw go­dzi­na 18:30–20:00
Ter­min:  10.09.2019–31.01 2020
Ce­na:  2800 PLN (ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j)


MÓW PO HISZPAŃSKU

Uczyłeś się hiszpańskiego? W naszej szkole językowej zajęcia prowadzą doskonali lektorzy i native speakerzy, zaczniesz mówić już od pierwszej lekcji.

40 spo­tkań x 90 minut
Gru­pa: 4–6 osób
Jak czę­sto: 2 x ty­dzień, wt/czw go­dzi­na 18:30–20:00
Ter­min:  10.09.2019–31.01 2020
Ce­na:  2800 PLN (ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j)