SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Mów więcej po polsku

KURS PO­­POŁUDNIOWY

Ku­r­sy dla na­­pra­w­dę po­­czą­t­ku­­ją­­cych. Nie stre­­su­­je­­my gra­­ma­­ty­­ką. Uczy­­my przez mó­­wie­­nie ty­l­ko naj­wa­ż­nie­j­szych rze­­czy.

  • 40  spo­­t­kań (po 90 mi­nut)
  • Gru­­py: 4–6 osób
  • Jak czę­­sto:  2x ty­­dzień, pon / śr /   18:30–20:00
  • Te­r­min: 10.09.2019–30.01. 2020

Ce­­na: 2000 PLN  /ce­­na dla je­d­ne­­go ucze­st­ni­­ka w gru­­pie 4-o­­so­­bo­­we­­j/

KURS PO­­RA­N­NY

  • Jak czę­­sto:  2 x ty­­dzień, / wt / pt  10:30–12:00
  • Te­r­min: 10.09.2019–31.01 2020
  • Ce­­na: 2000 PLN  /ce­­na dla je­d­ne­­go ucze­st­ni­­ka w gru­­pie 4-o­­so­­bo­­we­­j/