Mów więcej po polsku Teraz online

Speak More Polish Less Grammar

Ku­r­sy dla na­­pra­w­dę po­­czą­t­ku­­ją­­cych. Nie stre­­su­­je­­my gra­­ma­­ty­­ką. Uczy­­my przez mó­­wie­­nie ty­l­ko naj­wa­ż­nie­j­szych rze­­czy.

Kurs popołudniowy:

  • 40  spo­­t­kań (po 90 mi­nut)
  • Gru­­py: 4–6 osób
  • Jak czę­­sto: 2x ty­­dzień

Kurs poranny:

  • 40 spo­­t­kań (po 90 mi­nut)
  • Gru­­py: 4–6 osób
  • Jak czę­­sto: 2 x ty­­dzień