Język polski dla obcokrajowców

Pró­­bo­­wa­­łeś na­­u­czyć się po­l­skie­­go, ale nie wy­­szło? Bo­­isz się polskiej gra­­ma­­ty­­ki? Za­j­mie­­my się tym. Nie­waż­ne skąd je­steś – u nas w koń­cu za­czniesz mó­wić. Mo­żesz pra­co­wać in­dy­wi­du­al­nie (kur­sy szy­te na mia­rę i do­sto­so­wa­ne do Two­je­go gra­fi­ku), lub też w gru­pie.

Nasze kursy językowe: 

Zacznij naukę – Polish Weekend Crash Course

To ku­r­sy dla na­­pra­w­dę po­­czą­t­ku­­ją­­cych. Nie stre­­su­­je­­my gra­­ma­­ty­­ką. Uczy­­my przez mó­­wie­­nie – i ty­l­ko naj­wa­ż­nie­j­szych rze­­czy.

Najlepiej zacząć od intensywnego weekendu z Polish Weekend Crash Course, a później wybrać kurs z naszej oferty regularnych lekcji języka polskiego. Błyskawicznie opanujesz zasady polskiej wymowy, najważniejsze zwroty grzecznościowe i poćwiczysz czytanie. Potem nauka z pewnością pójdzie Ci łatwiej.  

Du­ża, ude­rze­nio­wa daw­ka pol­skie­go z elementami praktyki w mieście – po 4 lekcje w piątek, sobotę i niedzielę. Podstawy wymowy, najbardziej użyteczne zwroty, potrzebne na co dzień, zero gramatyki, wszystko w sty­mu­lu­ją­cym to­wa­rzy­stwie na­szych lek­to­rów. Mów po pol­sku i po­zna­waj lu­dzi. 

Kurs „mów więcej po polsku”

Kurs dla tych, którzy już coś umieją. Nauka przez mówienie, gramatyka wprowadzana „tylnymi drzwiami”. 

Lekcje indywidualne języka polskiego

Kur­sy cał­ko­wi­cie tworzone na podstawie Two­ich po­trzeb. Wspól­nie ustalamy ce­le i za­kres ma­te­ria­łu, czas szko­le­nia, częstotliwość i licz­bę spo­tkań. W ce­nie kur­su zawiera się du­ża ela­stycz­ność w prze­kła­da­niu za­jęć, uczy­my tak­że w week­en­dy. Je­że­li czu­jesz, że wy­koń­czy­ły Cię różne me­to­dy nauczania – czas na na­s. Wy­bierz swój pa­kiet lek­cji i mów po polsku.

Minimalna ilość lekcji w pakiecie – 30 lekcji po 45 minut. Nie mu­sisz ku­po­wać podręcz­ni­ka.

Kursy przygotowujące do egzaminów z polskiego

W naszej szkole przygotujesz się do egzaminów z języka polskiego dla obcokrajowców. Tylko certyfikat z języka polskiego jako obcego jest dokumentem oficjalnie potwierdzającym  znajomość polskiego. 

Taki dokument jest wymagany dla osób starających się o obywatelstwo polskie (egzamin na poziomie B1), osób chcących pracować w służbie zdrowia, służbie cywilnej. Również wyższe uczelnie wymagają od przyszłych studentów znajomości polskiego. W zależności od kierunku studiów jest to egzamin na poziomie B1 lub B2. Do takiego egzaminu przygotowujemy również dzieci i młodzież. 

Egzamin możesz zdać od poziomu A1 do poziomu C2.

Ile punktów trzeba uzyskać żeby zdać egzamin?

Warunkiem zdania egzaminu dla dorosłych jest uzyskanie następujących wyników:

  • na poziomie A1 i A2: co najmniej 50% punktów z części pisemnej egzaminu i 50% punktów z części ustnej egzaminu
  • na poziomie B1: co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu i 50% punktów z części ustnej egzaminu
  • na poziomach B2, C1, C2: co najmniej 60% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu i 60% punktów z części ustnej egzaminu.

Egzamin dla dzieci i młodzieży jest zaliczany po uzyskaniu na wszystkich poziomach biegłości językowej (A1, A2, B1, B2) co najmniej 50% punktów z części pisemnej egzaminu i 50% punktów z części ustnej egzaminu.

Speak More Polish Less Grammar
Indywidualne lekcje języków we Wrocławiu

Lekcje indywidualne

125 PLN / 45 minut

Szkoła językowa we Wrocławiu

Lekcje w parach

80 PLN / os.

język polski dla obcokrajowców

3 lub 4 osoby

60 PLN / os.

język polski dla obcokrajowców

5 lub 6 osób

50 PLN / os.