Kategorie
Lekcje języka angielskiego

Odblokuj się przed wakacjami

ODBLOKUJ SIĘ to kurs językowy dla osób, któ­re uczy­ły się an­giel­skie­go, ale na­dal bo­ją się mó­wić. Re­gu­lar­ny tre­ning ję­zy­ko­wy. Mó­wie­nie, mó­wie­nie i jesz­cze raz mó­wie­nie.

Pomysł na kurs ODBLOKUJ SIĘ powstał, gdy coraz częściej zgłaszały się do nas osoby, które uczyły się od lat, jednak nadal bały się mówić. Studenci opisują swoje doświadczenia z językiem angielskim w niemal identyczny sposób – uczyli się długo, przerabiali podręczniki i wypełniali ćwiczenia gramatyczne, jednak gdy przychodziło do wykorzystania wiedzy i rozmowy po angielsku, szybko okazywało się, że nie potrafią swobodnie mówić.

W YouEnglish wy­cho­dzi­my z za­ło­że­nia, że żad­na me­to­da na­uki ję­zy­ka ob­ce­go nie jest uni­wer­sal­na i sku­tecz­na dla wszyst­kich. W na­szej szko­le naj­pierw do­kład­nie okre­śla­my po­trze­by i pre­dys­po­zy­cje stu­den­tów, a na­stęp­nie na­rzu­ca­my ta­ki styl i tem­po pra­cy, któ­re po­zwo­lą jak naj­szyb­ciej osią­gnąć za­mie­rzo­ny cel. Po­ma­ga­my się od­blo­ko­wać, bły­ska­wicz­nie prze­sko­czyć po­ziom i na­brać swo­bo­dy w mó­wie­niu. A co najważniejsze, nasze grupy dobieramy sprawdzając poziom i potrzeby studentów.

Pra­cu­ją z nami za­wo­do­wi lin­gwi­ści i pe­da­go­dzy – fi­lo­lo­dzy, tłu­ma­cze, na­uczy­cie­le aka­de­mic­cy – oso­by z  wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem w prze­ka­zy­wa­niu wie­dzy, na­uczy­cie­le z po­wo­ła­nia i za­mi­ło­wa­nia. Wszy­scy ma­my do­sko­na­łe kwa­li­fi­ka­cje, świet­ny kon­takt ze stu­den­ta­mi, wy­pra­co­wa­ne pa­ten­ty na prze­ka­zy­wa­nie wie­dzy i wła­sny styl pra­cy. Sku­tecz­nie sty­mu­lu­je­my stu­den­tów do wy­sił­ku, po­nie­waż ro­zu­mie­my ich po­trze­by i pre­dys­po­zy­cje. Nie od­pusz­cza­my ani so­bie, ani na­szym uczniom po to, że­by w koń­cu po­czu­li swo­bo­dę mó­wie­nia w ję­zy­ku ob­cym.

ODBLOKUJ SIĘ DO WAKACJI – Wiosna 2019

Kurs po­­ra­n­ny  Po­ziom: pre/in­ter­me­dia­te
38 spo­tkań (90 min)
Gru­pa: 4–6 osób
Jak czę­sto: 2x ty­dzień, wt / czw  11:15–12:45
Ce­na: 2660 PLN /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/

Kurs po­­po­­łu­­d­nio­­wy
Po­ziom:  pre/in­ter­me­dia­te
38 spo­tkań (90 min)
Gru­pa: 4–6 osób Jak czę­sto: 2x ty­dzień, wt / czw  18:15–19:45
Ce­na: 2660 PLN /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/