SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Odblokuj się w miesiąc


Po­ziom: (pre)in­ter­me­dia­te
To kurs dla osób, któ­re uczy­ły się an­giel­skie­go, ale na­dal bo­ją się mó­wić.
Szyb­ki, in­ten­syw­ny tre­ning ję­zy­ko­wy. Mó­wie­nie, mó­wie­nie i jesz­cze raz mó­wie­nie.

poranny
12 spo­tkań (24 x 45 min)
Gru­pa: 4–6 osób
Jak czę­sto: 3 x ty­dzień, pon / śr/ pt 11:15–12:45
Ter­min: 02.09–27.09.2019

 popołudniowy
Jak czę­sto: 3 x ty­dzień, pon / wt/ czw 19:30–21:00
Ter­min: 02.09–26.09.2019
Ce­na: 840 PLN