SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Odblokuj się w semestr

Odblokuj się w semestr


Se­me­stral­ny kurs dla osób, któ­re uczy­ły się an­giel­skie­go, ale na­dal bo­ją się mó­wić.
Re­gu­lar­ny tre­ning ję­zy­ko­wy. Mó­wie­nie, mó­wie­nie i jesz­cze raz mó­wie­nie.

Małe grupy

Elastyczne terminy – do uzgodnienia