SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Odblokuj się w soboty

Po­­ziom: (pre)in­­te­r­me­­dia­­te
To kurs dla osób, któ­­re uczy­­ły się an­gie­l­skie­­go, ale na­­dal bo­­ją się mó­­wić.
In­te­n­sy­w­ny, week­en­do­wy tre­­ning ję­­zy­­ko­­wy. Mó­­wie­­nie, mó­­wie­­nie i je­sz­cze raz mó­­wie­­nie.
10 spo­­t­kań (w każ­dą so­bo­tę 3 x 45 min)
Gru­pa:4–6 osób
Jak czę­sto: 1 x ty­dzień, so­bo­ta 10:30–12:45
Ter­min: 13.09.-22.11.2019
Ce­na: 1050 PLN