Kategorie
Lekcje języka angielskiego

Planujesz wakacje? Londyn, Boston, a może Wrocław?

Gdzie najlepiej uczyć się języka i sprawdzić swoje umiejętności? Warto wyjechać. Sprawdzić się w się tam, gdzie bez mówienia po angielsku ani rusz. Wakacje to idealny czas na kilkutygodniowy intensywny trening, ale i sprawdzian językowy.

Za granicę

Bo najważniejsze jest mówienie, mówienie i jeszcze raz mówienie. Wakacyjna codzienność, zwiedzanie i pytanie o drogę, zamawianie posiłku w restauracji i  zwyczajowy hotelowy small talk. Ale można lepiej i więcej.

Yo­uEn­glish za­war­ło umo­wę part­ner­ską z gru­pą re­no­mo­wa­nych szkół ję­zy­ko­wych miesz­czą­cych się w bar­dzo atrak­cyj­nych miej­scach w Wiel­kiej Bry­ta­nii /Lon­dyn, Oxford, Cam­brid­ge, Edyn­bur­g/ i USA/Bo­sto­n/San Fran­ci­sco. Za­ję­cia dla do­ro­słych pro­wa­dzo­ne są tam przez ca­ły rok. Czas po­by­tu i te­ma­ty­ka za­jęć za­le­żą cał­ko­wi­cie od po­trzeb każ­de­go stu­den­ta.

Osobiście od­wie­dzamy nasze szkoły partnerskie i je­ste­śmy w sta­łym kon­tak­cie z ich wła­ści­cie­la­mi i dy­rek­to­ra­mi. Wszy­scy na­si stu­den­ci, któ­rzy sko­rzy­sta­li z ofer­ty kur­sów za­gra­nicz­nych uwa­ża­ją czas spę­dzo­ny w szko­łach za bar­dzo uda­ny i owoc­ny.

Dla dzieci i młodzieży

Na­sze szkoły part­ner­skie or­ga­ni­zu­ją rów­nież pre­sti­żo­we kur­sy i  obo­zy wa­ka­cyj­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży. W cza­sie tych wyjazdów mło­dzież nie tyl­ko uczy się ję­zy­ka, ale tak­że bie­rze udział w  za­ję­ciach kul­tu­ral­nych i spor­to­wych.

Po dniu w szkole będziesz mógł pokonwersować i poćwiczyć mówienie przy kolacji. Pomożemy Ci zaplanować wyjazd, wybrać najlepsze dla Ciebie zajęcia językowe i  zasugerujemy, nad czym powinieneś popracować – zajęcia są zawsze profilowane, będziesz mógł wybrać temat lekcji, popracować nad  słownictwem z obszaru, który najbardziej Cię interesuje, poprawić gramatykę i akcent. W planie Twojego wyjazdu nie zabraknie wycieczek i  zwiedzania miasta, do którego się wybierzesz.

Londyn to za daleko?

Wyjazd to dobry pomysł, ale ogranicza Cię czas? Zapraszamy do Wrocławia. Jeśli znajdziesz choć kilka dni, mamy dla Ciebie indywidualny lub grupowy kurs języka angielskiego w samym sercu miasta. Dzień zaczniesz od zajęć w szkole językowej YouEnglish na 44 piętrze Sky Tower, gdzie w towarzystwie native speakera lub lektora będziesz się doskonale bawić mówiąc po angielsku. Możesz decydować o programie swojego kursu, popracować nad elementami gramatyki, które wciąż sprawiają Ci trudność, rozszerzyć słownictwo z interesującej Cię dziedziny lub przygotować się do prezentacji. Po treningu w mówieniu – eksploruj Wrocławia. W lecie miasto tętni życiem i rozbrzmiewa językami z całego świata. Wybierz coś dla siebie ze stolicy  kultury, poznaj nowych ludzi z całego świata i przetestuj wrocławskie puby, bary, restauracje i kluby. To może być dobry plan na wakacje w mieście i czas na rozwinięcie skrzydeł i nabranie swobody w mówieniu po angielsku.