Regulamin ochrony i przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Youenglish sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wiwulskiego 26/4, KRS Nr 0000571711, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych w zakresie:
  • imienia i nazwiska, nazwy, numerów identyfikacyjnych
  • adresu zamieszkania, miejsca prowadzonej działalności
  • adresu poczty elektronicznej, numerów telefonów
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Monika Majerska, e-mail: biuro@youenglish.school
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia kontaktu, przesłania oferty, wykonania umowy oraz obsługi po wykonaniu umowy. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych. Dane będą udostępniane podmiotom współpracującymi z administratorem wyłącznie w celu wykonania umowy oraz wykonania obowiązków ustawowych (np. lektorzy, biuro rachunkowe);
 4. Osoba wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych korzystając z kontaktu bezpośredniego, ze środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub też zawierając umowę;
 5. Udostępnienie danych jest niezbędne do przesłania oferty, do zawarcia umowy, jej wykonania oraz obsługi po jej wykonaniu. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy i jej wykonanie.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas prowadzonej przez Administatora działalności gospodarczej.