Kategorie
Lekcje języka polskiego

Speak More Polish – jednorazowy kurs języka polskiego

Speak More Polish jest kursem języka polskiego dla obcokrajowców, którzy chcą wyjść poza kanon podstawowych zwrotów grzecznościowych i prostych dialogów. To regularny, semestralny kurs mówienia. Pozwala poczuć się pewniej w bardziej złożonych sytuacjach w pracy, na studiach i swobodnie poruszać się po Wrocławiu, nie tylko po miejscach, dedykowanych dla expatów.

W szkole językowej YouEnglish uczy­my tak, jak sa­mi chcie­li­by­śmy być ucze­ni. Ma­my wła­sny po­mysł na na­ucza­nie pol­skie­go, i jak do­tąd bar­dzo im­po­nu­ją­ce wy­ni­ki. Pra­cu­je­my dy­na­micz­nie, sa­mi kon­stru­uje­my pro­gram szko­leń, uczy­my tyl­ko te­go, co na­tych­miast Ci się przy­da. Podczas kursu zaser­wu­je­my Ci du­żą, prak­tycz­ną daw­kę pol­sz­czy­zny i zmu­simy do in­ten­syw­ne­go wy­sił­ku. Nie martw się o gra­ma­ty­kę – ma­my au­tor­ski po­mysł, jak uczyć jej szyb­ko, in­tu­icyj­nie i bez­bo­le­śnie.

Ma­my wie­dzę, umie­my uczyć i wal­czy­my o wy­ni­ki na­szych stu­den­tów. Ja­ko ze­spół wy­cho­dzi­my z za­ło­że­nia, że tyl­ko do­bre efek­ty da­ją praw­dzi­wą mo­ty­wa­cję i na­pęd do pra­cy. Więk­szość z nas to hu­ma­ni­ści – fi­lo­lo­dzy, kul­tu­ro­znaw­cy, dzien­ni­ka­rze. Wie­my jak do­trzeć do czło­wie­ka, jak mo­ty­wo­wać i sty­mu­lo­wać. Gwarantujemy, że bę­dziesz w do­brych rę­kach.

W Yo­­uEnglish naj­wa­ż­nie­j­szy je­­steś TY. Po­d­czas wstęp­ne­go spo­tka­nia do­­kła­d­nie po­­zna­­my Two­­je po­­trze­­by i umie­­ję­t­no­­­ści, a po­­tem po­­mo­­że­­my Ci jak naj­szy­b­ciej osią­­gnąć za­mie­­rzo­­ny cel. Mo­­żesz li­­czyć na na­­szą po­­moc w se­n­so­w­nym do­­bo­­rze ma­­te­­ria­­łów i opty­­ma­l­ne­­go mo­­de­­lu pra­­cy. Je­d­nych po­­pro­­wa­­dzi­­my za rę­­kę, in­­nych wrzu­­ci­­my na głę­­bo­­ką wo­­dę i wcią­­gnie­­my w sło­w­ny spa­­ring z le­k­to­­rem. Tak sa­­mo jak Ty, nie lu­­bi­­my ma­r­no­­wać cza­­su – masz bły­­ska­­wi­cz­nie od­czuć efe­k­ty swo­­jej pra­­cy. Po­d­czas ku­r­su bę­­dziesz pra­­co­­wać z ró­ż­ny­­mi le­k­to­­ra­­mi, a za­tem nie ma mo­wy o nu­dzie. Two­­je za­­ję­­cia mo­gą od­by­­wać się na 44 pię­­trze Sky­­To­­wer, ale je­­śli bra­­ku­­je Ci cza­­su na do­­ja­z­dy – przy­­je­­dzie­­my do Two­jej fir­my.