Szybkie kursy Full Intensity Teraz online

Nauka indywidualna. Teraz online

Intensywny kurs angielskiego w szkole YouEnglish – jak wyglądają kursy Full In­te­­n­si­­­ty

Są to szyte na miarę intensywne kursy językowe (do wyboru angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski) z co­dzien­nym pa­kie­tem lek­cji, prze­zna­czo­ne dla studentów indywidualnych. W pakiecie planujemy 3, 4 lub 5 dni nauki. Dzienne minimum to 4 lekcje po 45 minut.

Dla ko­­go: intensywny kurs językowy Full In­ten­si­ty to dobry pomysł dla osób, któ­re:

  • mają dużą mo­ty­wa­cję, są na­sta­wione na cel i natychmia­sto­we efekty
  • pilnie potrzebują wsparcia – w kró­t­kim cza­­sie mu­­szą przy­­go­­to­­wać się do spo­­t­ka­­nia, ne­gocja­­cji, ko­n­fe­­re­n­cji, pre­­ze­n­ta­­cji, ta­r­gów lub in­­ne­­go ro­­dza­­ju wy­­stą­­pie­­nia w języku obcym,
  • czu­­ją się za­­blo­­ko­­wa­­ne i chcą szybko po­­czuć swo­­bo­­dę mó­­wie­­nia – w pra­­cy lub na co dzień,
  • chcą bły­­ska­­wi­cz­nie roz­­wią­­zać ko­n­kre­t­ny pro­­blem ję­­zy­­ko­­wy (np. upo­­rzą­d­ko­­wać cza­­sy gra­­ma­­ty­cz­ne, do­­pra­­co­­wać try­­by wa­­ru­n­ko­­we, uru­­cho­­mić nowe konstrukcje lub przy­­swo­­ić okre­­ślo­­ny za­­kres sło­w­ni­c­twa),

Poziom: wszystkie po­zio­my za­awan­so­wa­nia

Ce­ny kursu Fu­ll In­ten­si­ty za­leżą  od ilo­ści lek­cji w wy­ku­pio­nym pa­kie­cie (minimum to 20 x 45 minut)

  • Pa­kiet 20 lek­cji – 2000 PLN
  • Pa­kiet 30 lek­cji – 3000 PLN
  • Pa­kiet 40 lek­cji – 4000 PLN

W ce­nie: ela­stycz­ność w usta­la­niu gra­fi­ku, opra­co­wa­nie programu szko­le­nia i ma­te­ria­łów dla studenta i dobra zabawa podczas zajęć.

Ceny nie obej­mu­ją za­kwa­te­ro­wa­nia i do­jaz­du do Wrocławia.

Zaplanuj Full Intensity online. Ucz się intensywnie nie wychodząc z domu.

Pandemia dowiodła, że nauka języków obcych online jest także bardzo skuteczna. Ta opcja ma kilka istotnych zalet:
  • Nie ma znaczenia skąd jesteś i gdzie mieszkasz. Nasi obecni studenci to osoby z całej Polski i Europy.
  • Dzienny pakiet lekcji można podzielić na mniejsze porcje i zaplanować dłuższe przerwy. Dzięki temu unikniesz zmęczenia i przetrenowania.
  • UCZYMY TAKŻE W WEEKENDY. Je­śli je­steś zbyt za­bie­gany w ty­go­dniu, za­pla­nuj intensywny kurs angielskiego w weekendy.  To nic, je­śli pla­nu­jesz wie­czor­ne wyj­ście lub ro­dzin­ne śnia­da­nie – na­ukę mo­żesz za­czy­nać o do­wol­nej po­rze po­ran­ka.

Intensywny kurs angielskiego „Full Intensity”. Oferta YouEnglish

Chcesz się szybko „rozgadać” po angielsku? Być może intensywny kurs angielskiego YouEnglish jest właśnie dla Ciebie.

Full Intensity to intensywne kursy angielskiego, które są krótkie, szybkie, dynamiczne i na temat.

W dorosłym życiu nauka angielskiego przez długie lata zwyczajnie nie ma sensu. Być może z jedynym wyjątkiem – jeśli języki obce to Twoja pasja.

Angielski to łatwy język o prostej, przewidywalnej i intuicyjnej gramatyce. Nie ma w nim ani koniugacji, ani deklinacji, wystarczy kilka czasów, garść czasowników i zwrotów, i w zasadzie bardzo szybko możemy rozmawiać na absolutnie każdy temat.

Taki podstawowy cel można osiągnąć w stosunkowo krótkim czasie.

Języki intensywniej. Kursy Full Intensity dla osób dorosłych – koncepcja YouEnglish

W dorosłym życiu raczej rzadko mamy czas na regularne lekcje czy odrabianie zadań domowych. Poza tym wielu z nas  szczerze nie znosi szkoły, która kojarzy się ze stresem, nudą i kuciem po nocach. To dla nas zrozumiałe.

Wychodząc naprzeciw naszym studentom, staramy się uczyć bez niepotrzebnych szkolnych skojarzeń. 

Mamy swój sposób na gramatykę angielską, nikt nie każe Ci robić notatek, ani kupować podręczników, zadanie domowe pojawia się tylko na Twoje wyraźne życzenie, powtórki materiału będziesz robić razem z lektorem. Nie będziesz odpytywany i zestresowany, pomożemy Ci w nauce. Wszystko dzieje się podczas lekcji, po zajęciach możesz zając się tym czym chcesz.

My, dorośli zazwyczaj naprawdę bierzemy się do roboty dopiero wtedy, kiedy pojawia się językowa sytuacja bez wyjścia: awans, zagraniczna delegacja, przemówienie lub prezentacja na forum publicznym, job interview itd. Zazwyczaj towarzyszy im panika typu ‚nie dam rady’, co, rzecz jasna, jeszcze bardziej nasila stres. Stres zaś blokuje  jeszcze bardziej, wiec bardzo trudno nam złapać kontrolę nad sytuacją.

W takim przypadku dobrze jest postawić na intensywność nauki języka angielskiego. Wybierz intensywny kurs językowy, który zajmie Ci tylko kilka dni, i w tym czasie SOLIDNIE opanuj zaplanowany materiał.

Cel powinien być do­raź­ny i konkretny. Podczas „Full Intensity” sku­pia­my się tym pro­ble­mie, któ­ry trze­ba roz­wią­zać na­tych­miast. Licz­ba lek­cji za­le­ży od Cie­bie, pro­gram kur­su jest usta­la­ny wspólnie.

Full Intensity – intensywne kursy angielskiego dla stu­­de­n­tów spo­­za Wrocławia

Przyjedz do nas po pandemii.

Jeśli nie jesteś z Wrocławia, przyjedź tu do nas na kilka dni i poznaj nasz autorski kurs intensywnego angielskiego „Full Intensity”.

Studentom spo­za Wro­cła­wia ofe­ru­je­my moż­li­wość za­kwa­te­ro­wa­nia w apar­ta­men­tach Sky To­wer na spe­cjal­nych wa­run­kach ce­no­wych.

Kiedy będzie to znowu możliwe, chętnie pomożemy w or­ga­ni­za­cji cza­su wol­ne­go po za­ję­ciach (re­zer­wa­cja bi­le­tów na wy­da­rze­nia kul­tu­ral­ne, wy­ciecz­ka po mie­ście w to­wa­rzy­stwie prze­wod­ni­ka, re­zer­wa­cja sto­li­ków w re­stau­ra­cji).


Zapraszamy!