SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

YouPolish Weekend Crash Course

Fast, intensive language training for those who would like to start speaking Polish immediately.  In most common every day situations. This short Polish language course designed by the YouPolish school is dedicated for foreigners who want to learn some most important phrases in no time.

YouPolish Crash Course, which consists of twelve 45-minute lessons – provides foreigners with some most common and most practical expressions used in every day life. After one weekend at school in Sky Tower, it will help you communicate in restaurants, shops, taxis, or at a doctor’s. You will also be able to ask the way and even engage in basic small talk exchange. All this can be done without getting into the Polish grammar!

Who is sit for?

Our students are foreigners who work or study in Wrocław.

HOW DOES IT WORK
On Friday afternoon you arrive in Sky Tower, join the group and immediately start speaking Polish with us. You will work with a few different teachers to avoid routine, boredom and monotony. After 4 lessons you are free to go home and get a good night’s sleep to be able to continue on Saturday and Sunday mornings. The total number of lessons is 12 /45 minutes each/.

Schedule:

  • Friday block 5:00p.m. – 8:15 p.m.
  • Saturday block 10:00a.m. – 1:15 p.m.
  • Sunday block 10:00 a.m.– 1:15 p.m. 

HOW MUCH IS IT

25 PLN per lesson , 300 PLN per course /The price per person in a group of four/

PL

Polish Weekend Crash Course


Szybki, intensywny kurs językowy dla tych, którzy chcieliby poczuć się pewniej w codziennych sytuacjach. Nasz autorski, weekendowy kurs języka polskiego dla obcokrajowców, dedykujemy tym, którzy chcieliby rozpocząć naukę języka polskiego i szybko przyswoić najważniejsze słowa.

YouPolish Weekend Crash Course by YouPolish to 9 godzin nauki najbardziej przydatnych, najczęściej używanych zwrotów. Po weekendzie spędzonych w naszej szkole w Sky Tower, będziesz mógł porozumieć się w restauracji, sklepie, taksówce czy u lekarza. Będziesz także umiał zapytać o drogę i zamienić kilka słów o pogodzie. Chociaż polski nie należy do najłatwiejszych języków, naprawdę można zacząć mówić i rozumieć po polsku bez zagłębiania się w gramatykę.

Dla kogo?

Nasi studenci to osoby, które pracują lub studiują we Wrocławiu.  

Jak to dzia­ła?

Przyjdź w pią­tek po­po­łu­dniu do Sky To­wer, przy­łącz się do gru­py i od ra­zu za­cznij mó­wić po pol­sku. Za­ję­cia po­pro­wa­dzą do­świad­czeni lek­to­rzy, dzię­ki cze­mu unik­niesz ru­ty­ny i mo­no­to­nii. Po 4 lek­cjach w pią­tek pój­dziesz do do­mu, po­rząd­nie się wy­śpisz i wró­cisz do nas w so­bo­tę i nie­dzie­lę ra­no po ko­lej­ną por­cję wie­dzy.

Plan zajęć:

  • Piątek 17:00-18:15
  • Sobota 10:00-13:15
  • Niedziela 10:00-13:15

Ile to kosz­tu­je?

25 PLN za lek­cję, czy­li 300 PLN za pe­łen kurs /Cena od osoby w grupie 4-osobowej/