SKY TOWER 44 Piętro, Wrocław

Zacznij naukę języka polskiego

Ku­r­sy dla na­­pra­w­dę po­­czą­t­ku­­ją­­cych. Nie stre­­su­­je­­my gra­­ma­­ty­­ką. Uczy­­my przez mó­­wie­­nie ty­l­ko naj­wa­ż­nie­j­szych rze­­czy.

Najlepiej zacząć od intensywnego weekendu z Polish Weekend Crash Course, a później wybrać kurs z naszej oferty regularnych lekcji języka polskiego.

Polish Weekend Crash Course

Du­ża, ude­rze­nio­wa daw­ka pol­skie­go – poo 4 lekcje w piątek, sobotę i niedzielę. Podstawy wymowy, najbardziej użyteczne zwroty, potrzebne na co dzień, zero gramatyki. Naj­bliż­sze edy­cje: 13–15 wrze­śnia, 11-12 października i 15-17 listopada (dla osób, któ­re NAPRAWDĘ nie mó­wią po pol­sku).


Po­­ziom: be­­gi­n­ners

KURS PO­­RA­N­NY

 • 40 spo­­t­kań (po 90 mi­nut)
  Gru­­py: 4–6 osób
  Jak czę­­sto:  2 x ty­­dzień,  / wt / czw  10:30–12:00

KURS PO­­POŁUDNIOWY

 • 40 spo­­t­kań (po 90  mi­nut)
 • Gru­­py: 4–6 osób
 • Jak czę­­sto:  2 x ty­­dzień, / wt / czw  18:30–20:00
 • Te­r­min: 11.09.2019–31.01 2020
  Ce­­na: 2000 PLN /ce­­na dla je­d­ne­­go ucze­st­ni­­ka w gru­­pie 4-o­­so­­bo­­we­­j/