Zacznij naukę języka polskiego Teraz online

Ku­r­sy dla na­­pra­w­dę po­­czą­t­ku­­ją­­cych. Nie stre­­su­­je­­my gra­­ma­­ty­­ką. Uczy­­my przez mó­­wie­­nie ty­l­ko naj­wa­ż­nie­j­szych rze­­czy.

Najlepiej zacząć od intensywnego weekendu z Polish Weekend Crash Course, a później wybrać kurs z naszej oferty regularnych lekcji języka polskiego.

Polish Weekend Crash Course

Du­ża, ude­rze­nio­wa daw­ka pol­skie­go – po 4 lekcje w piątek, sobotę i niedzielę. Podstawy wymowy, najbardziej użyteczne zwroty, potrzebne na co dzień, zero gramatyki( dla osób, któ­re NAPRAWDĘ nie mó­wią po pol­sku).


Po­­ziom: Be­­gi­n­ners

Kurs poranny:

  • 40 spo­­t­kań (po 90 mi­nut)
    Gru­­py: 4–6 osób
    Jak czę­­sto: 2 x ty­­dzień

Kurs popołudniowy:

  • 40 spo­­t­kań (po 90 mi­nut)
  • Gru­­py: 4–6 osób
  • Jak czę­­sto: 2 x ty­­dzień